Market Failure in Kidney Exchange

  • Nikhil Agarwal
  • Itai Ashlagi
  • Eduardo Azevedo
  • Clayton R. Featherstone
  • Ömer Karaduman
American Economic Review
vol. 109, no. 11, November 2019
(pp. 4026-70)
Download Full Text PDF